Thông tin căn hộ

 • Căn hộ 54.8 m2

 • Căn hộ 65.3 m2

 • Căn hộ 66.3 m2

 • Căn hộ 68.7 m2

 • Căn hộ 86.9 m2

 • Căn hộ 96 m2

 • Căn hộ 132.6 m2

 • Căn hộ 138.8 m2

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 03, 12
  2 PN, 1 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  54.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  50.6m2

Căn hộ 54.8 m2
Căn hộ 54.8 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 10, 14
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  65.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 65.3 m2
Căn hộ 65.3 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 17
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  66.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 66.3 m2
Căn hộ 66.3 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 6
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  68.7m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  63m2

Căn hộ 68.7 m2
Căn hộ 68.7 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 8
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  86.9m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  80.8m2

Căn hộ 86.9 m2
Căn hộ 86.9 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 2
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  96m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.1m2

Căn hộ 96 m2
Căn hộ 96 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 19
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  132.6m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  123.3m2

Căn hộ 132.6 m2
Căn hộ 132.6 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 21

 • CĂN SỐ: 16
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  138.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  129.7m2

Căn hộ 138.8 m2
Căn hộ 138.8 m2

Hướng và vị trí căn hộ

TRỞ VỀ

Đăng ký
http://rivercity.vn/
http://rivercity.vn/catalog/view/theme/