Thông tin căn hộ

 • Căn hộ 54.8 m2

 • Căn hộ 65.3 m2

 • Căn hộ 66.3 m2

 • Căn hộ 68.7 m2

 • Căn hộ 68.7 m2

 • Căn hộ 86.9 m2

 • Căn hộ 96 m2

 • Căn hộ Terrace 101.8 m2

 • Căn hộ Terrace 109.5 m2

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 05, 11, 12, 15
  2 PN, 1 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  54.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  50.6m2

Căn hộ 54.8 m2
Căn hộ 54.8 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 10, 14
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  65.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 65.3 m2
Căn hộ 65.3 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 17
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  66.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 66.3 m2
Căn hộ 66.3 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 01, 07, 09, 17
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  68.7m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  62.4m2

Căn hộ 68.7 m2
Căn hộ 68.7 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 03, 06
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  68.7m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  63m2

Căn hộ 68.7 m2
Căn hộ 68.7 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 08
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  86.9m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  80.8m2

Căn hộ 86.9 m2
Căn hộ 86.9 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 02
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  96m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.1m2

Căn hộ 96 m2
Căn hộ 96 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 21
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  102.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  94.4m2

Căn hộ Terrace 102.3 m2
Căn hộ Terrace 102.3 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 22

 • CĂN SỐ: 16
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  109.5m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  101.6m2

Căn hộ Terrace 109.5 m2
Căn hộ Terrace 109.5 m2

Hướng và vị trí căn hộ

TRỞ VỀ

Đăng ký
http://rivercity.vn/
http://rivercity.vn/catalog/view/theme/