Thông tin căn hộ

 • Căn hộ ter 107.6m2

 • Căn hộ 110m2

 • Căn hộ 96m2

 • Căn hộ 93.2m2

 • Căn hộ 86.9m2

 • Căn hộ 76.4m2

 • Căn hộ 68.7m2

 • Căn hộ 65.3m2

 • Căn hộ 54.8m2

 • Căn hộ 47m2

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 15
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  107.6m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  99.4m2

Căn hộ ter 107.6m2
Căn hộ ter 107.6m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 1
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  110m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  101.1m2

Căn hộ 110m2
Căn hộ 110m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 2
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  96m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.1m2

Căn hộ 96m2
Căn hộ 96m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 5
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  93.2m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  86m2

Căn hộ 93.2m2
Căn hộ 93.2m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 8
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  86.9m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  80.8m2

Căn hộ 86.9m2
Căn hộ 86.9m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 7
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  76.4m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  69.1m2

Căn hộ 76.4m2
Căn hộ 76.4m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 6
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  68.7m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  63m2

Căn hộ 68.7m2
Căn hộ 68.7m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 10, 14
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  65.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 65.3m2
Căn hộ 65.3m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 03, 11, 12
  2PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  54.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  50.6m2

Căn hộ 54.8m2
Căn hộ 54.8m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 31

 • CĂN SỐ: 9
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  47m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  42.7m2

Căn hộ 47m2
Căn hộ 47m2

Hướng và vị trí căn hộ

TRỞ VỀ

Đăng ký
http://rivercity.vn/
http://rivercity.vn/catalog/view/theme/