Thông tin căn hộ

 • Căn hộ 132.50 m2

 • Căn hộ 127.50 m2

 • Căn hộ 110.0 m2

 • Căn hộ 96.0 m2

 • Căn hộ 93.2 m2

 • Căn hộ 86.9 m2

 • Căn hộ 76.4 m2

 • Căn hộ 68.7 m2

 • Căn hộ 54.8 m2

 • Căn hộ 65.3 m2

 • Căn hộ 47 m2

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 14
  3PN,2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  132.50 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  123.00 m2

Căn hộ 132.50 m2
Căn hộ 132.50 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 11
  3PN,2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  127.50m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  118.50m2

Căn hộ 127.50 m2
Căn hộ 127.50 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 1
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  110.0m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  101.1m2

Căn hộ 110.0 m2
Căn hộ 110.0 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 2
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  96.0m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.1m2

Căn hộ 96.0 m2
Căn hộ 96.0 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 5
   3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  93.2m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  86.0m2

Căn hộ 93.2 m2
Căn hộ 93.2 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 8
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  86.9m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  80.8m2

Căn hộ 86.9 m2
Căn hộ 86.9 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 7
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  76.4m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  69.1m2

Căn hộ 76.4 m2
Căn hộ 76.4 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 6
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  68.7m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  63.0m2

Căn hộ 68.7 m2
Căn hộ 68.7 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 3, 12
  2PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  54.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  50.6m2

Căn hộ 54.8 m2
Căn hộ 54.8 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 10
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  65.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60.0m2

Căn hộ 65.3 m2
Căn hộ 65.3 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE VALENCIA. Tầng 33

 • CĂN SỐ: 9
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  47m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  42.7m2

Căn hộ 47 m2
Căn hộ 47 m2

Hướng và vị trí căn hộ

TRỞ VỀ

Đăng ký
http://rivercity.vn/
http://rivercity.vn/catalog/view/theme/