Thông tin căn hộ

 • Căn hộ 54.8m2

 • Căn hộ 65.3 m2

 • Căn hộ 66.3 m2

 • Căn hộ 85.5 m2

 • Căn hộ 93.2 m2

THE FUNDY. Tầng 2 - Tầng 12A

 • CĂN SỐ: 05, 11
  2 PN, 1 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  54.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  50.6m2

Căn hộ 54.8m2
Căn hộ 54.8m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE FUNDY. Tầng 2 - Tầng 12A

 • CĂN SỐ: 03, 06, 10, 12, 15
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  65.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 65.3m2
Căn hộ 65.3m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE FUNDY. Tầng 2 - Tầng 12A

 • CĂN SỐ: 07, 09
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  66.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60m2

Căn hộ 66.3m2
Căn hộ 66.3m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE FUNDY. Tầng 2 - Tầng 12A

 • CĂN SỐ: 08
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  85.5m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  78.4m2

Căn hộ 85.5 m2
Căn hộ 85.5 m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE FUNDY. Tầng 2 - Tầng 12A

 • CĂN SỐ: 01, 02, 14, 17
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  93.2m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  86m2

Căn hộ 93.2m2
Căn hộ 93.2m2

Hướng và vị trí căn hộ

TRỞ VỀ

Đăng ký
http://rivercity.vn/
http://rivercity.vn/catalog/view/theme/