Thông tin căn hộ

 • Căn hộ 47 m2

 • Căn hộ 54.8 m2

 • Căn hộ 65.3 m2

 • Căn hộ 66.8 m2

 • Căn hộ 76.4 m2

 • Căn hộ 93.2 m2

 • Căn hộ 110 m2

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 09, 15
  1 PN, 1 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  47m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  42.9m2

Căn hộ 47m2
Căn hộ 47m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
  2 PN, 1 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  54.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  50.4m2

Căn hộ 54.8m2
Căn hộ 54.8m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 03, 06, 08, 21
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  65.3m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  59.8m2

Căn hộ 65.3m2
Căn hộ 65.3m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 05, 19
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  66.8m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  60.4m2

Căn hộ 66.8m2
Căn hộ 66.8m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 07, 17
  2 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  76.4m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  69.2m2

Căn hộ 76.4m2
Căn hộ 76.4m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 02, 22
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  93.2m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  85.9m2

Căn hộ 93.2m2
Căn hộ 93.2m2

Hướng và vị trí căn hộ

THE OPERA. Tầng 2 - Tầng 15

 • CĂN SỐ: 01, 23
  3 PN, 2 WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  110m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  102m2

Căn hộ 110m2
Căn hộ 110m2

Hướng và vị trí căn hộ

TRỞ VỀ

Đăng ký
http://rivercity.vn/
http://rivercity.vn/catalog/view/theme/